Algemene voorwaarden

Laatste update: 25 september 2023

Definities

‘Gebruiker’: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website bezoekt;
‘Gebruiksvoorwaarden’: de onderhavige gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van onze Website;
‘Website’: de website www.achelsekluis.org en alle bijbehorende pagina’s;
‘We/wij/ons/onze’: De Achelse Kluis zoals vermeld in artikel 2 van deze Gebruiksvoorwaarden.

Wie zijn wij

De Achelse Kluis
De Kluis 1
3930 Hamont-Achel (België)

Toepassing

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de volledige Website, zowel de inhoud als de vormgeving. Het gebruik van onze Website moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die staan opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden, de cookie policy en de privacy policy.
Iedere Gebruiker die de Website raadpleegt en/of gebruikt, verklaart integraal kennis te hebben genomen van de Gebruiksvoorwaarden en aanvaardt de onverkorte toepassing ervan.
Wij houden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

Onze website

We nemen alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en beschikbaarheid van onze Website te waarborgen. Toch kunnen we hieromtrent geen absolute garanties geven.
Ieder gebruik van de Website gebeurt steeds op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de Website, ongeacht of deze het gevolg zijn van een vreemde oorzaak of overmacht.
We hebben het recht om de toegang tot onze Website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden.
De informatie op de Website wordt uitsluitend door ons bepaald. We nemen de nodige maatregelen om de inhoud op onze Website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. De inhoud op onze Website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze Website. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de bezoeker van onze Website lijdt ten gevolge van de informatie die beschikbaar is op onze Website.
Onze Website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze Website gebeurt steeds op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade ten gevolge van een download, waaronder, doch niet beperkt tot het verlies van data of schade aan het computersysteem van de bezoeker van onze Website.

Wat wij van jou als gebruiker verwachten

Iedere Gebruiker van onze Website draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze Website. De Gebruiker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de Website, alsook op andere Gebruikers van de Website. Zo mag de Website niet gebruikt worden om ons businessmodel te omzeilen en/of om informatie van andere bezoekers op grote schaal te verzamelen.
Het is verboden om onze Website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere bezoekers van de Website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals, maar niet beperkt tot, computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de Website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.
Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze Gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De Gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de Website en de andere bezoekers. In dat geval moet hij ons vrijwaren van iedere schadeclaim die daaruit volgt.

Links naar andere websites

De inhoud van onze Website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde websites bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.
Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze Website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.
Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij iedere Gebruiker die via onze Website terechtkomt op een vreemde website aan om aandachtig de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van deze websites door te nemen.
Wanneer de Gebruiker op een externe website een link naar onze Website wenst te plaatsen, is dit slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de exacte URL van de homepagina van onze Website leiden en niet voorzien zijn van beledigende uitspraken ten opzichte van onze Website. Deep-linking is niet toegestaan. Verder mag de Gebruiker geen gebruik maken van in-line linking, framing, crawling, scraping, harvesting of gelijkaardige methodes naar deze website.

Intellectuele eigendom

De Website en haar inhoud wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten. Deze bescherming komt ons toe. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze Website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht.
De handelsnaam De Achelse Kluis, de tag lines, logo(s), kleurencombinatie en iedere handelsnaam die wij zelf gebruiken op onze Website worden eveneens beschermd door het toepasselijk intellectueel eigendomsrecht. Wij vragen dan ook onze Gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in deze volledige clausule, zonder onze toestemming.
Iedere Gebruiker van onze Website krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze Website en de informatie die daarop beschikbaar is. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij hechten veel belang aan onze intellectuele eigendomsrechten en we hebben hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

Algemene bepalingen

Wij behouden de vrijheid om onze Website en de daarop aangeboden diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.
Deze Gebruiksvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de Website, of uit overeenkomsten die met ons gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement waar onze hoofdzetel gevestigd is.
Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.